فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

ساخت تریلرهای حمل گاز مایع

ساخت تریلرهای حمل گاز مایع

شرکت صنعتی آهن برش انواع مختلف تریلر تانکر گاز مایع (مطابق به استاندارد های حمل و نقل) را مطابق نیاز مشتریان و استانداردهای بین المللی تولید می نماید.