فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

شرکت صنعتی آهن برش

تولید کننده صنایع فلزی و مخازن گاز در افغانستان