فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

لوازم جانبی مخازن

مخازن تولید شده گاز مایع در این شرکت دارای لوازم جانبی حرارت سنج ( نشان دهنده مقدار درجه حرارت داخلی مخزن )، درصد سنج ( نشان دهنده فیصدی گاز مایع در مخزن )، فشار سنج ( نشان دهنده فشار داخلی مخزن )، سوپاپ اطمینان ( تنظیم کننده فشار داخلی مخزن به مقدار معیاری آن ) صفحه مشخصات و غیره می باشد.