فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

ضمانت خط

هر مخزن تولید شده در این شرکت دارای یک Certificate (مخزن را به مدت پنج سال گرانتی می نماید) و راپور تست انجام شده بالای مخزن تولید شده می باشد.

6