فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

ساخت صنایع فلزی

ساخت صنایع فلزی

بخش مجزا ساخت صنایع فلزی شرکت صنعتی آهن برش ساخت هنگر، پل، دکل های بزرگ برق و سایر صنایع فلزی را مطابق به استانداردهای مورد ضرورت، انجام می دهد.