فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

ساخت ذخایر گازی

ساخت ذخایر گازی (تانکرهای گازمایع ثابت)

شرکت صنعتی آهن برش انواع متنوع و سایزهای مختلف تانکرهای ذخیره گاز مایع را مطابق نیاز مشتریان و استانداردهای بین المللی تولید می نماید.