فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

ساخت تانکی های تیل تریلر

ساخت استاندارد تانکی های تیل موترهای کلان

شرکت صنعتی آهن برش تانکی های تیل موترهای کلان را مطابق نیاز مشتریان در سایزهای استاندارد تانکی های تیل موترها، با توجه به استانداردهای روز دنیا تولید می نماید.