فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

ساخت تانکرهای گاز مایع

ساخت تانکرهای گاز مایع

شرکت صنعتی آهن برش انواع متنوع و سایزهای مختلف تانکرهای (مطابق به استاندارد های حمل و نقل) انتقال گاز را مطابق نیاز مشتریان و استانداردهای بین المللی تولید می نماید.