فروشات و خدمات مشتریان
93-793500545+

ساخت تاسیسات گازی

ساخت تاسیسات گازی

شرکت صنعتی آهن برش با توجه به تجهیزات و دستگاه های پیشرفته و کادر فنی مجرب، ساخت تاسیسات گازی و نفتی را به ابعاد مختلف مطابق به استانداردهای بین المللی انجام می دهد.